các phương pháp định mức lao động

Phương pháp thông kê
Theo phương pháp này định mức lao động được xây dựng dựa trên cơ sớ các số liệu thống kê về thời gian tiéu hao để chế tạo các sản phẩm cũng như các công việc tươns tự đã làm ớ các thời kỳ trước dó. Các số liệu thõng kê này thường được lấy từ giấy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất tình hình hoàn thành định mức lao dộng hoặc các giấy báo cáo. chung cư Mường Thanh Viễn Triều
Ưu điếm: Đơn giản dễ làm và tốn ít thời gian. Nó thích hợp với sán xuất thú công lạc hậu và trình dộ quản lý còn thấp.
Nhược điếm: Mức chính xác thấp bời vì nó duy trì nhiều nhân tố lạc hậu. Đôi khi còn do tinh thẩn thiếu trách nhiệm nên bản thân số liệu thống kê rất kém chính xác.
Người ta khác phục bằng cách lấy mức thống kê dơn thuần này nhân với hệ số điều chỉnh (hệ số có tính đến điều kiện tổ chức- kỹ thuật hiện tại…).
Phương pháp kinh nghiệm
Mức lao động được xây dựng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm đã được tích luỹ của các cán bộ định mức hay những người công nhân lành nghề trong quá trình chế tạo các sản phẩm cùng loại hoặc các công việc tương tự.
Ưu điểm: Đơn giản nhanh và phần nào đáp ứng được sự biến động của sản xuất nhát là khi sán xuất sán phẩm mới.
Nhược điểm: Độ chính xác thấp vì dễ có yếu tố chú quan và ngẫu nhiên của người định mức này. Để khắc phục sự yếu kém này các doanh nghiệp phải xây dựng định mức lao dộng theo phương pháp phân tích.
Phương pháp phán tích
Phương pháp phân tích là tên gọi chung của 2 phưcíng pháp định mức cụ thể sau đây:
+ Phương pháp điều tra phàn tích;
+ Phương pháp tính toán phân tích;
Bán chất của 2 phương pháp này xây dựng mức lao động trẽn cơ sở phân tích một cách khoa học các điều kiện tổ chức- sán xuất- kỹ thuật- tâm sinh lý- kinh tế và xã hội có chú ý thích dáng đến các kinh nghiệm sản xuất tiên tiến phương pháp lao động hợp lý.
Phương pháp này có các bước tiến hành như sau:
+ Phân tích thực trạng các nguyên công các còng việc thành các yếu tố thành phần một cách hợp lý trong các điều kiện cụ thế từ đó phát hiện ra các yếu tỏ bất hợp lý…
+ Thiết kế lại nguyên công và công việc có tính dến các biện pháp hoàn thiện tổ chức sản xuất và tổ chức lao động; các thành tựu và tiến bộ khoa học đã áp dụng vào sản xuất.
+ Xác định mức hao phí lao dộng hoặc bằng phương pháp kháo sát- điéu tra hoặc bằng phương pháp tính toán.
Với phương pháp khảo sát- điều tra người ta sử dụng các công cụ chụp ảnh và bấm giờ còn với phương pháp tính toán người ta sử dụng các sổ tay công nghệ sổ tay cán bộ định mức. các tiêu chuẩn thời gian lao động cũng như các công thức có thê thiết lập được…